افتخارات من

  • هلند ۲۰۱۷گذراندن دوره جامع رنگ و مش با متد روز
  • هلند ۲۰۱۸گذراندن دوره جامع رنگ و مش با متد روز
  • فرانسه ۲۰۱۵گذراندن دوره جامع رنگ و مش با متد روز
  • دبی ۲۰۱۶گذراندن دوره جامع رنگ و مش با متد روز
  • دبی ۲۰۱۷گذراندن دوره جامع رنگ و مش با متد روز
  • دبی ۲۰۱۸گذراندن دوره جامع رنگ و مش با متد روز

هلند۲۰۱۸

گذراندن دوره جامع رنگ و مش با متد روز

دوبی ۲۰۱۷

گذراندن دوره جامع رنگ و مش با متد روز

هلند ۲۰۱۷

گذراندن دوره جامع رنگ و مش با متد روز

فرانسه ۲۰۱۵

گذراندن دوره جامع رنگ و مش با متد روز

دبی ۲۰۱۶

گذراندن دوره جامع رنگ و مش با متد روز

دبی ۲۰۱۸

گذراندن دوره جامع رنگ و مش با متد روز

فرانسه ۲۰۱۵

گذراندن دوره جامع رنگ و مش با متد روز

دبی ۲۰۱۶

گذراندن دوره جامع رنگ و مش با متد روز

دبی ۲۰۱۸

گذراندن دوره جامع رنگ و مش با متد روز